KITCHEN WORLD HUB

ตามที่ บริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ บริษัท เอสวี ลิสซิ่ง จำกัด ดำเนินการ โครงการและจัดทำงบประมาณ รายจ่ายโครงการ “Kitchen World Hub” และได้กำหนดให้ บริษัท เอสวี ลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ยื่นทำแผนการใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังแนบ และได้เตรียมการจัดทำแผนการใช้ งบประมาณ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา โครงการ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน ถูกต้อง

1. ผู้ประสานโครงการ

นายแพทย์สิทธาวัชร์ วิศรุตเกษมพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านการจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ 094-286-4666

นายพิเชฐพงศ์ วราโพธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์
โทรศัพท์ 064-426-2698

2. ข้อมูลโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ
เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างแหล่ง กักเก็บน้าใช้บนดินและใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้าไว้ใช้ สาหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง
2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน ตลอดจน เป็นเหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ ตลอดจนระบบ ชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร
2.3 ที่มาของโครงการ
โอกาสที่จะนำพาประเทศไทยทาโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพื่อส่งเริมเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนช่วยให้ราคาผลผลิตในการเกษตรมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมแก่เกษตร
2.4 กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเป็นแหล่งน้าและแหล่งผลิตอาหารสาหรับโครงการอาหาร ปลอดสารพิษ เพื่อเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคกลาง 19 จังหวัด โดยมุ่งหวังในการสร้างงานและดูแลผู้คนมากมายนับล้านคน
2.5 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ Kitchen World Hub ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อจำนวนประชากรนับล้าน คน และใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการนับแสนล้าน เพื่อ กระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- ตัวชี้วัดคุณภาพ
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย ทาให้มีความสุขภาพจิตใจเข้มแข็ง และมี พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ในการช่วยกันพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
2.6 ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ
พื้นที่สาหรับดำเนินโครงการ Kitchen World Hub 75,000 ไร่ โดยประมาณ สาหรับการพัฒนาแหล่งน้าชลประทานและแหล่งผลิต อาหารปลอดสารพิษ

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยเริ่มจากพื้นที่ทาโครงการในจังหวัดลพบุรีและจังหวัด ใกล้เคียงจำนวน 75,000 ไร่ เพื่อใช้ในการทาโครงการ โดยแบ่งพื้นที จำนวน 22,000 ไร่ เพื่อทาระบบชลประทานเก็บน้าไว้ใช้ในโครงการ อาหารปลอดสารพิษและการเกษตร และได้ทาโครงการผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงทางด้าน พลังงาน
3.2 แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อเป็นแหล่งน้าและพลังงานเพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดภาค กลาง 19 จังหวัด ยังส่งผลให้ประชากรมีอาชีพและรายได้ที่ดีใน อนาคต
3.3 แผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มี ปริมาณมากพอเพียง มีความปลิดภัย มีระบบการจัดการที่ดีในห่วง โซ่การผลิต ให้ความสาคัญว่าประชาชนของประเทศจะมีอาหารที่ เพียงพอหรือไม่ ถ้าหากมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอจะมีแนวทาง แก้ปัญหาอย่างไร หรือถ้าเพียงพอจะสามารถส่ออกไปยังประเทศ อื่นๆ ที่ยังขาดแคลนอย่างไร

4. ขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ ความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ และ ความสามารถดำเนินการได้ทันที